Kodiyattu Yohannan and Praakaanam Kizhakethil Mariamma

Married  

Husband:   Kodiyattu Yohannan

Father:  
Mother:  


 


Wife:   Praakaanam Kizhakethil Mariamma

Father:  
Mother:  


 


Male  Child 1:  

Spouse:
Children:


 


Male  Child 2:  

Spouse:
Children:


 


Female  Child 3:  

Spouse: Neelaathil
Children:


 


Female  Child 4:  

Spouse: Konni Maalathundyil
Children: