Viji Abraham Female

Viji's Heritage

Parents: Cherian (Joy) Abraham, kadmbanitta Plamkoottathil Rev. PM Mathai Vinci
Siblings: Vijo Abraham